Пайдаланушы келісімі

bdckz.org сайтындағы білім беру контентін қолдану бойынша

ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

 

1. Анықтамалар

1.1. Осы Пайдаланушы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) мақсатында келесі анықтамалар қолданылады.

1.1.1. «Сайт иесі» — «BDC Consulting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БИН 160240007947).

1.1.2.  «Сайт» — «bdckz.org интернет ресурс» – веб-парақшалар, бөлімдер, ұялы қосымшалар, сервистер жиынтығынан (бұдан әрі - парақшалар)», сонымен қатар http://www.bdckz.org (домен атауы) бойынша желілік мекенжайында, соның ішінде, Сайттың ұялы нұсқасында, Интернет желісіндегі осы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ететін тиісті бағдарламадан, тұратын сандық білім беру ресурстарының білім беру порталы»;

1.1.3. «Контент» — дизайн элементтері, иллюстрациялар, графикалық суреттер, фотосуреттер, скрипттер, мәтіндер, бейнелер, музыка, дыбыстар және/немесе объектілер Сайттың ақпараттық, аналитикалық және Сайттың иесі, Пайдаланушылар немесе үшінші тұлғалардың құқықтары иелік ететін зияткерлік қызметтің нәтижесі немесе нәтижесі болмайтын басқа объектілер;

1.1.4. «Пайдаланушы» — 16 жасқа жеткен немесе одан асқан және іс-әрекетке қабілеттілігі сотпен айырылмаған немесе шектелмеген кез келген жеке тұлға және заңды тұлға;

1.1.5. «Дербес деректер» — қолжетімділігі шектеулі дербес деректер санатына Қазақстан Республикасының заңнамасымен жатқызылған Пайдаланушы туралы ақпарат (тегі, аты, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, кіру бойынша есептікке алу деректері: құпиясөз, логин/лақап ат/есім және т.б.).

 

2. Келісімнің мәні

2.1. Осы Келісім Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария шарт-оферта (ұсыныс) болып табылады. Сайт иесі кез келген Пайдаланушыға контентті қол жеткізудің екі тәсілін пайдалануға мүмкіндік береді: (1) контентке қол жеткізудің шектеулі шегінде (бұдан әрі – Демо-қол жеткізу) тіркеусіз және төлемсіз немесе (2) Есептік жазбаны тіркеумен және құрумен және Контентке толық қол жеткізу шеңберінде төлеммен (бұдан әрі – Толық қол жеткізу).

2.2. Келісім Пайдаланушы Сайттағы диалогтық терезеде Келісім шарттарын қабылдау арқылы оның шарттарымен (акцепт) келісім білдірген сәттен бастап күшіне енеді, бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабының 3-тармағының мағынасы бойынша Сайт иесінің офертасын акцепті болып табылады.

2.3. Пайдаланушы осы Құпиялық саясаты, «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының 16.11.2015 ж. № 401-V ҚРЗ Заңы, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 21.05.2013 ж. № 94-V Заңы, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 24.11.2015 ж. № 418-V ҚРЗ Заңы және дербес деректерді қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерімен анықталған талаптарға сәйкес Сайтқа ұсынылған Пайдаланушының және/немесе үшінші тұлғалардың дербес және басқа да деректерін, кәмелетке толмаған балалардың аталған деректерін қоса алғанда, жинауға, өңдеуге, сақтауға және қолдануға/таратуға өзінің келісімін береді.

2.4. Келісімнің шарттары кез келген ескертулерсіз, шектеулерсіз және ерекшеліктерсіз толық көлемде ғана қабылдануы мүмкін. Пайдаланушының өз келісімін білдіруі Пайдаланушының келісім шарттарын, оның ішінде Пайдаланушының Сайтта қолданылатын тәртіп ережелерін сақтау міндетін тудыратын азаматтық-құқықтық шарт жасауды білдіреді.

2.5. Сайт контентін пайдалану үшін Пайдаланушы келісімінің ережелерімен келісім білдіру (акцепт) міндетті шарт болып табылады.

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Пайдаланушы құқылы: 

3.1.1. Контентке қол жеткізу тәсілдерін таңдау: Демо-қол немесе Толық қол жеткізу

3.1.2. Есептік жазбаны пайдалануды тоқтату және осы Келісімді бұзу;

3.1.3. Дербес деректерді, оның ішінде қажет болған жағдайда мемлекеттік дерекқорынан жинауға және өңдеуге келісім білдіру;

3.1.4. Есептік жазбаға кіру үшін логин/лақап аты мен құпиясөзін өзгерту; 

3.1.5. Осы Келісімнің шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтай отырып Контентті пайдалану; 

3.1.6. Сайт иесінде, сондай-ақ үшінші тұлғада өзінің дербес деректерінің болуы туралы білуге, сондай-ақ: дербес деректерді жинау және өңдеу фактісін, мақсаттарын, көздерін, тәсілдерін растау; дербес деректердің тізбесін; дербес деректерді өңдеу мерзімдерін, оның ішінде оларды сақтау мерзімдерін қамтитын ақпаратты алу;

3.1.7. Тиісті құжаттармен расталған негіздер болған жағдайда Сайт иесінен өзінің дербес деректерін өзгертуді және толықтыруды талап ету;

3.1.8. Дербес деректерді жинау, өңдеу шарттарының бұзылуы туралы ақпарат болған жағдайда Сайт иесінен, сондай-ақ үшінші тұлғадан өзінің дербес деректерін оқшаулауды талап ету;

3.1.9. Сайт иесінен, сондай-ақ үшінші тұлғадан жиналуы мен өңделуі Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де жағдайларда жүргізілген өзінің дербес деректерін жоюды талап ету;

3.1.10. Өз дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісімді кері қайтарып алу және оларды жоюды талап ету, бұл Пайдаланушының Есептік жазбасын автоматты түрде жоюға және осы Келісімнің әрекетін тоқтатуға әкеледі; 

3.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

 

3.2. Пайдаланушы міндеттенеді:

3.2.1. Тіркеу үшін тіркеу нысанына сәйкес өзі туралы сенімді деректерді ұсыну қажет. Сайт иесінің Пайдаланушы ұсынған ақпараттың дұрыс еместігі туралы кез келген күмәндары тіркелуден бас тартуға, уақытша бұғаттауға және/немесе пайдаланушының есептік жазбасын жоюға алып келеді; 

3.2.2. Есептік жазбаға кіру үшін пайдаланылатын бірегей логин мен құпиясөзді құпия түрде сақтау. Логин мен құпиясөз құпия ақпарат болып табылады және қолданыстағы заңнамада және/немесе Келісімде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, жариялауға жатпайды. Пайдаланушының құпиясөзін және өз Есептік жазбасының логинін жоғалтуына байланысты кез келген тәуекелдерді Пайдаланушы дербес көтереді;

3.2.3. Осы Келісімнің 3.3.1-тармақшасына сәйкес енгізілген өзгерістермен танысу мақсатында осы Келісімнің мазмұнымен сайттан мерзім сайын танысуға болады;

3.2.4. Сайт иесінің және/немесе басқа үшінші тұлғалардың Контентке және/немесе оның қандай да бір элементтеріне қатысты зияткерлік меншік құқығын бұзбауға, атап айтқанда, Пайдаланушы Сайт иесінің жазбаша келісімінсіз Сайт иесі орналастырған материалдарды (мәтіндік, графикалық, аудио/бейне және т. б.) коммерциялық мақсатта, сайтта тікелей рұқсат етілген жағдайларды (мысалы, әлеуметтік желілер арқылы «бөлісу» функциясын) қоспағанда, басқа жолмен таратуға, таратуға және жаңғыртуға құқығы жоқ.);

3.2.5. Есептік жазбаға кіру үшін пайдаланылатын логин мен құпиясөздің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және оған үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруін болдырмайтын тиісті шараларды өз бетінше қолдану (атап айтқанда, құпиясөз браузерде, соның ішінде cookies технологиясын пайдалану кезінде, Пайдаланушының компьютерлік құрылғысын үшінші тұлғалардың пайдалану мүмкіндігі кезінде сақталмауын қадағалау));

3.2.6. Сайт иесін қорлайтын, беделін түсіретін және т. б. ретінде бағалануы мүмкін әрекеттерді сайтта жасаған барлық жағдайлар туралы хабардар ету;

3.2.7. Сайтта Контентті пайдаланған кезде, соның ішінде хат жазысу кезінде, қоғамда қабылданған этикалық және моральдық нормаларды, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, жария ақпаратты орналастыру шарттары мен ережелеріне өз әрекетін тарататын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қатаң ұстану, сондай-ақ осы Келісімнің «ерекше шарттар» бөлімінің талаптарын қатаң сақтау;

3.2.8. Келісімде қарастырылған және/немесе Сайт парақшаларында орналастырылған басқа да талаптарды сақтау және басқа да міндеттемелерді орындау.

 

3.3. Сайт иесі құқылы: 

3.3.1. Өз қалауы бойынша кез келген уақытта осы Келісімдегі кез келген ережелерді (тұтастай немесе ішінара) өзгертуге, редакциялауға, қосуға, толықтыруға, жоюға немесе жою. Бұл ретте, Келісімнің жаңа редакциясы, егер Келісімнің жаңа редакциясында өзгеше қарастырмаса, ол Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

3.3.2. Себептерді түсіндірместен, Пайдаланушының Есептік жазбасын бұғаттау және/немесе жою, сайт парақшаларына қандай да бір Есептік жазбаны пайдалану арқылы, соның ішінде Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын және/немесе сайтта орналастырылған Құпиялылық саясатын бұзған жағдайда кіруге тыйым салу.

3.3.3. Пайдаланушыларға ақпараттық хабарламалар жіберу. Кез келген мүмкін тәсілмен тіркеле отырып, Пайдаланушы Есептік жазбада көрсетілген электрондық пошта және/немесе ұялы байланыстың абоненттік нөміріне ақпараттық хабарламаларды алуға келіседі;

3.3.4. Кез келген уақытта Сайттың дизайнын және пайдаланушы интерфейсін, оның мазмұнын, ұсынылатын функциялардың мазмұнын өзгерту, қолданылатын сценарийлерді, бағдарламалық жасақтаманы, Контентті және Сайтта пайдаланылатын немесе сақталған басқа да нысандарды және кез келген Қосымшаларды Пайдаланушыға ескертусіз өзгерту немесе толықтыру;

3.3.5. Өз қалауы бойынша кез келген, соның ішінде Контентті Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Келісімнің ережелерін, басқа Пайдаланушылардың, өзге үшінші тұлғалардың және мемлекеттің құқықтарын бұзатын және/немесе бұзуы мүмкін Контентті, және/немесе ақпаратты қандай да бір себептерсіз және ескертусіз алып тастау;

3.3.6. Өз қалауы бойынша кез келген ақпаратты (Пайдаланушының хабарламаларын, мәртебелерін, басқа да ақпаратты және басқа материалдарды қоса алғанда), оның ішінде Пайдаланушы Сайтта Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе осы Келісімнің ережелерін бұза отырып орналастыратын ақпаратты жою;

3.3.7. Өз қалауы бойынша сайтта орналастырылған сол немесе басқа материалдарды хат жазысудың техникалық мүмкіндігін өшіру; 

3.3.8. Сайтқа, сондай-ақ оның Контентіне қатысты өзінің зияткерлік құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген шараларды жүзеге асыру.

 

3.5. Сайт иесі міндеттенеді: 

3.5.1. Келісімде қарастырылған шарттар негізінде Пайдаланушыға Контентті қолдануға техникалық мүмкіндік беру;

3.5.2. Келісім шарттарының өзгерістері туралы ақпаратты Сайтта жариялау арқылы Пайдаланушыны хабардар ету;

3.5.3. Осы Келісімде және Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей айтылған жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының Дербес деректерінің осы Келісімнің қолданылу мерзімі ішінде сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз етуге және оны үшінші тұлғаларға бермеу;

3.5.4. Пайдаланушы өзінің Есептік жазбасында осы Келісімді бұзу және есептік жазбаның әрекетін тоқтату туралы хабарлама берген кезде, осындай талап тіркелген сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Пайдаланушының Есептік жазбасын пайдаланудың техникалық мүмкіндігін бұғаттауға, ал «Ақпараттандыру туралы» ҚР Заңының 36-бабының 5.1 тармақшасымен белгіленген Пайдаланушының ақпаратын сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін және өздерінің қызметтерін атқаратын мемлекеттік органдардың ресми сұраулары және «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңының 19-бабы 2 тармағы 1 тармақшасында көрсетілген басқа тұлғалардың сұраулары болмаған жағдайда Пайдаланушының барлық дербес деректерін жою.

 

4. Келісімнің Ерекше шарттары

4.1. Пайдаланушы келесіні растайды, кепілдік береді және келіседі:

4.1.1. Сайт иесі осы Келісімнің мәтініне қандай да бір өзгерістер енгізгеннен кейін Пайдаланушының Сайтты пайдалануы енгізілген өзгерістермен пайдаланушының келісімін білдіреді; 

4.1.2. Сайтта оның барлық хабарламалары сол немесе басқа жағдай/тақырып бойынша тек оның пікірін көрсетеді. Сайт иесінің пікірі Пайдаланушының пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін. Пайдаланушы үшін оның пікірлері мен хабарламаларының дұрыс емес, заңға қарсы мазмұнының болуына байланысты кез келген және барлық мүмкін болатын залалдың пайда болу тәуекелдерін тек Пайдаланушы көтереді. Сайт иесі өзіне ешқандай міндеттемелер қабылдамайды және Пайдаланушы баяндайтын кез келген ақпараттың мазмұны үшін жауапты емес;

4.1.3. Осы Келісімнің шарттарын іске асыру мақсатында ғана оның дербес деректерін жинау, өңдеу және сақтау процесін білдіреді және бұл жөнінде Сайт иесіне ешқандай шағым жасамауға міндеттенеді;

4.1.4. Сот әрекет қабілеттілігінен айырмаған немесе шектелмеген кәмелетке толған жеке тұлға немесе тиісті түрде құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылады;

4.1.5. Есептік жазбаға логин мен құпиясөзді басқа үшінші тұлғаларға бермейді;

4.1.6. Алаяқтық сипаттағы әрекеттерді жүзеге асырмайды, оның ішінде Сайт иесі қолданатын техникалық қорғау құралдарын айналып өтуді және/немесе бұзуды қоса алғанда, кез келген алаяқтық әрекеттерді қолдауды жүзеге асырмайды;

4.1.7. Сайт балаларға арналған білім беру контенті мен өнімдерді өндіру және сату ресурсы болып табылады;

4.1.8. Егер Пайдаланушы 18 жасқа толмаған болса, онда ол Сайтты ата-анасының немесе ресми қамқоршыларының рұқсатымен және қадағалауымен ғана пайдалана алады.

 

4.2. Пайдаланушыға тыйым салынады: 

4.2.1. Әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни өшпенділік пен араздықты, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тілдік және өзге де артықшылықтарды насихаттауды немесе үгіттеуді жүзеге асыру;

4.2.2. Егер Пайдаланушы заңға немесе осы ақпаратты ашу шартына байланысты жеткілікті құқықтарға ие болмаса, Сайтта орналастыру немесе хабарламалар, пікірлер арқылы үшінші тұлғалардың рұқсаты шектеулі ақпаратты (құпия ақпаратты) беру;

4.2.3. Сайтта орналастыру, жаңғырту, қайта өңдеу, тарату, жариялау, жалпы жұрттың назарына жеткізу, беру, сату немесе басқа тәсілмен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Келісімде белгіленген жағдайлардан, сондай-ақ Сайтта тікелей қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайларда, Сайт иесінің алдын ала рұқсатынсыз Сайт Контентін, авторлық және өзге де айрықша құқықтар объектісі болып табылатын басқа да Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың Контентін толығымен немесе бөліп пайдалану;

4.2.4. Сайтта мазмұны жеке және заңды тұлғалардың ар-намысына, қадір-қасиеті мен іскерлік беделіне зиян келтіретін немесе келтіруі мүмкін, сол сияқты нормативтік емес лексикасы, зорлық-зомбылыққа, терроризмге, қолданыстағы билікті, конституциялық құрылысты күштеп құлатуға шақырулары бар, азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ елдің әл-ауқаты мен тұтастығын бұзатын немесе қауіп төндіретін хабарламалар, пікірлер, графикалық бейнелер немесе басқа да материалдар (оның ішінде шындыққа сәйкес келмейтін) орналастыру;

4.2.5. Сайтта порнографиялық сипаттағы материалдарды немесе осындай материалдарды қамтитын интернет-сайттарға гипермәтіндік сілтемелерді орналастыру;

4.2.6. Есептік жазбаны тіркеу рәсімінен өткен кезде өзі туралы көрінеу жалған немесе ойдан шығарылған ақпаратты, атап айтқанда, бөтен немесе ойдан шығарылған аты мен тегін көрсету немесе кейіннен енгізу;

4.2.7. Сайттың және/немесе Сайт элементтерінің жұмыс істеуін тұрақсыздандыруға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыру, Сайтты және/немесе Сайт элементтерін басқаруға немесе олардың жабық бөлімдеріне (оның ішінде Сайт иесіне ғана рұқсат етілген бөлімдерге) рұқсатсыз қол жеткізу әрекеттерін жүзеге асыру, сондай-ақ кез келген ұқсас әрекеттерді жүзеге асыру;

4.2.8. Құпиясөзді таңдау немесе енгізу арқылы басқа Пайдаланушылардың Есептік жазбаларына рұқсатсыз кіруді жүзеге асыру, сондай-ақ мұндай кіруге әрекет жасау;

4.2.9. Спамды таратуды жүзеге асыру – коммерциялық, саяси, жарнамалық және басқа да ақпаратты (оның ішінде осындай ақпараты бар интернет - сайттарға және/немесе зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын интернет-сайттарға гиперсілтемелер) пайдаланушылардың хабарламаларында, пікірлерінде, хабарламаларында және т. б. жаппай таратуды жүзеге асыру.

4.3. Пайдаланушы шартсыз келісім береді (осы Келісімнен басқа жеке келісім талап етілмейді):

4.3.1. Сайт иесінің мүддесін Пайдаланушы тапсыратын уәкілетті органдарға және үшінші тұлғаларға тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайларда ғана сайт парақшаларында оның іс-әрекеттерімен байланысты ақпаратты беруі;

4.3.2. тіркеу кезінде Сайтқа берілген оның дербес деректерін жинау, өңдеу және оларды ерекше жағдайларда және тек Сайт мекенжайына олардың өз функцияларын орындауға байланысты негізделген заңды сұрау салған уәкілетті мемлекеттік органдардың талабы бойынша тарату.

Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын жоғарыда көрсетілген ақпаратты қамтитын тиісті ақпаратты немесе құжаттарды сақтау мерзімі өткенге дейін беріледі.

 

5. Дербес деректерді қорғау

5.1. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Пайдаланушы Сайтта Сайт иесі белгілеген тәсілмен тіркеуді жүзеге асыра отырып, Сайт иесіне дербес деректері Сайт иесінің қызметі барысында өңделетін жеке тұлғалардың дербес деректер базасына енгізілетін үшінші тұлғалардың, соның ішінде кәмелетке толмаған балалардың/баланың дербес деректерін қоса алғанда, ұсынылатын дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға қандай да бір ескертусіз келісім береді және осы Заңда белгіленген құқықтар, дербес деректерді пайдалану және сақтау, үшінші тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізу, Дербес деректер базасы иесінің дербес деректермен байланысты қатынастардың басқа субъектілерінің дербес деректерді ішінара немесе толық өңдеу құқығын беру және Сайт иесінің дербес деректерді, оның ішінде иесіздендірілген дербес ақпаратты тарату мүмкіндігі туралы хабардар екенін растайды.

5.2. Пайдаланушының дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және тарату мақсаты Сайттың қызметтері мен ақпаратына Пайдаланушының қажеттіліктерін қанағаттандыру саласындағы қатынастарды іске асыруды қамтамасыз ету болып табылады. Дербес деректерді өңдеу сайтта орналастырылған ақпараттар мен материалдарға қол жеткізуді ұсыну мақсатында, сондай-ақ Сайт иесі оны алдын ала иесіздендіру міндетін сақтаған жағдайда статистикалық мақсатта жүзеге асырылады.

5.3. Жиналатын, сақталатын, өңделетін және таратылатын дербес деректердің санаттары:

-       Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;

-       жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі;

-       Пайдаланушының байланыс телефоны;

-       Пайдаланушының электрондық поштасының мекенжайы (e-mail);

-       Пайдаланушының тұрғылықты жері;

-       Пайдаланушы өз еркімен ұсынатын басқа да деректер.

 

5.4. Дербес деректер осы Келісімнің әрекет ету мерзімі, сайтты пайдалану мерзімі және Пайдаланушының сайтта әрекет ететін/белсенді тіркеуінің болуы бойы сақталады.

5.5. Сайт иесі Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ Пайдаланушылардың дербес деректері бар өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық, техникалық шараларды қабылдайды. Ұйымдастыру және техникалық шаралар деп келесі түсініледі:

-       дербес деректерді ұйымдастыруға, өңдеуге және қорғауға тек уәкілетті тұлғаларға рұқсат беру;

-       дербес деректерге рұқсаты бар Сайт иесінің жауапты қызметкерлерінің құрамын шектеу;

-       дербес деректерді өңдеу және қорғау жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының және Сайт иесінің нормативтік құжаттарының талаптары туралы Сайт иесінің қызметкерлерін хабардар ету;

-       ұрлауды, алмастыруды, рұқсатсыз көшіруді және жоюды болғызбайтын дербес деректердің материалдық тасығыштарын және олардың айналысын есепке алуды және сақтауды қамтамасыз ету;

-       дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің тәуекелдерін мен қауіптерін анықтау;

-       дербес деректерді резервтік көшіру;

-       Сайт иесімен әлеуметтік, статистикалық және ғылыми зерттеулер жүргізу мақсаттары үшін дербес деректерді иесіздендіруді, бұл ретте мұндай деректерді иесіздендіру механизмін Сайт иесі иесіздендіруді дербес анықтайды;

-       өзге де қорғау шаралары.

5.6. Сайтты Пайдаланушы тіркеу нысанын толтыру кезінде осы Келісімге келісімін растай отырып, өз келісімін білдіреді және Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Келісімде белгіленген тәртіппен өзінің дербес деректері мен үшінші тұлғалардың өзі өкілдік етуге уәкілеттік берілген деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және беруге рұқсат береді.

 

6. Зияткерлік меншік

6.1.  В соответствии с настоящим Соглашением, bdckz.org и его Контент принадлежат ТОО «BDC Consulting», за исключением некоторого контента партнеров, размещенного на сайте по согласию правообладателей. Сайт и его Контент являются объектом авторских прав ТОО «BDC Consulting», торговой маркой и объектом ее прав интеллектуальной собственности согласно законодательству Республики Казахстан, а также международным конвенциям.

Құқық иеленушілердің келісімі бойынша сайтта орналастырылған кейбір серіктестердің контентін қоспағанда, осы Келісімге сәйкес bdckz.org және оның контенті «BDC Consulting» ЖШС-не тиесілі,. Сайт және оның контенті «BDC Consulting» ЖШС авторлық құқық объектісі, сауда белгісі және Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ халықаралық конвенцияларға сәйкес оның зияткерлік меншік құқығының объектісі болып табылады.

6.2.  Сайтта пайдаланылатын барлық өнімдер, бренд, компания атауы және логотиптер сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. «BDC Consulting» ЖШС-нің жазбаша келісімінсіз сайтта пайдаланылатын өнімдерді, брендтерді, компаниялар атауларын және логотиптерді кез келген пайдалануға қатаң тыйым салынады. Бұдан басқа, «BDC Consulting» ЖШС сайтының сыртқы түрі, оның ішінде барлық парақшалар тақырыптары, иконкалар мен скрипттер фирмалық белгі, сауда маркасы болып табылады және «BDC Consulting» ЖШС-ның алдын ала жазбаша рұқсатынсыз көшіруге, имитациялауға және пайдалануға ішінара немесе толық жатпайды.

 

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың алдында Есептік жазбаны қолдануға, Сайтта пікірлерді/хабарламаларды орналастыруға байланысты өз әрекеттері үшін, соның ішінде, егер мұндай әрекеттер үшінші тұлғалардың немесе Пайдаланушының құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға әкеп соғатын болса, дербес жауап береді.

7.2. Пайдаланушы өзінің Есептік жазбасының сақталуын қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылдауға міндетті және сайтта жасалған барлық әрекеттер үшін жауапты болады.

7.3. Сайт иесі Пайдаланушының немесе кез келген үшінші тұлғаның алдында кез келген тікелей және/немесе жанама шығындар, оның ішінде жоғалған пайда немесе жоғалған деректер, оның Есептік жазбасын пайдалануға байланысты келтірілген ар-намысқа, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделге зиян келтіргені, не оны пайдалану мүмкін еместігі, не Пайдаланушының коммуникацияларына немесе оның Есептік жазбасына рұқсатсыз қол жеткізгені үшін жауапты болмайды.

7.4. Сайт иесі Пайдаланушының Есептік жазбасының мазмұнын қалыптастыруға және оларға Контентті жүктеуге қатыспайды, оның іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін жауапты болмайды.

7.5. Сайт иесі Пайдаланушылар орналастыратын пікірлерді/хабарламаларды алдын ала немесе постмодерациялауды жүзеге асыру құқығын өзіне қалдырады, оның нәтижелері бойынша оларды жою туралы шешім қабылдауы мүмкін.

7.6. Пайдаланушыға сайтқа немесе оның жеке функцияларына рұқсат беруден бас тартылған немесе мұндай рұқсат тоқтатылған және/немесе бұғатталу нәтижесінде Сайт иесі Пайдаланушыға Пайдаланушының келісім шарттарын бұзғанын куәландыратын қандай да бір дәлелдерді, құжаттарды және басқаларды беруге міндетті емес.

7.7. Сайт иесі Пайдаланушы алдында онда пікірлер қалдырмауға байланысты Сайт жұмысындағы техникалық ақаулықтар үшін жауап бермейді.

 

8. Дауларды шешу тәртібі

8.1. Осы Келісімді орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

8.2. Дауларды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, осы Келісімнен не оған байланысты туындайтын барлық даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар, соның ішінде оның бұзылуына, тоқтатылуына немесе жарамсыздығына қатысты барлық даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында түпкілікті реттеуге жатады (Тараптардың келісімі бойынша істі қарау орнын кәсіпкерлік субъектілері арасындағы дауларды қарауға уәкілетті басқа да соттарды таңдауға болады және т.б.).

 

9. Келісімнің қолданылу мерзімі

9.1. Осы Келісім Пайдаланушы сайттағы диалогтық терезеде келісімнің шарттарын қабылдау жолымен оның шарттарымен (акцепт) келісім білдірген сәттен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім шегінде қолданылады.

9.2. Сайт иесі кез келген уақытта Пайдаланушыны хабардар етпестен және себептерді түсіндірместен, егер Сайт иесі мен Пайдаланушы арасында жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы басқа шартта өзгеше қарастырылмаса, Пайдаланушының келісім шарттарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын кез келген, соның ішінде бір рет те, бұзған жағдайда, шығындарын өтеместен, кіру және Есеп жазбасын пайдалану мүмкіндігін дереу тоқтатумен Келісімді біржақты соттан тыс тәртіппен тоқтатуға құқылы.

9.3. Егер Сайт иесі мен Пайдаланушы арасында жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы басқа шартта өзгеше қарастырылмаса, Сайт иесі кез келген уақытта Пайдаланушыны хабардар етпестен және себебін түсіндірместен, қандай да бір шығындарын өтеместен немесе келісім бойынша алынған ақыны қайтарусыз, Пайдаланушы келісім шарттарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бір рет немесе жүйелі бұзған жағдайда, Сайттың Контентін пайдалану мүмкіндігін тоқтата тұруға құқылы. Кіру мерзімін Сайт иесі дербес анықтайды.

 

10. Қорытынды ережелер

10.1. Осы Келісім Сайт контентін пайдалану мүмкіндігін пайдалану тәртібіне қатысты Сайт иесі мен Пайдаланушы арасындағы азаматтық-құқықтық шарт болып табылады және Сайт иесі мен Пайдаланушы арасындағы келісімдер бар болған жағдайда барлық алдыңғы келісімдерді ауыстырады.

10.2. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы Келісіммен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге тиіс. Осы Келісіммен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар Қазақстанның материалдық құқық нормалары бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі. Егер өзгеше анық көрсетілмесе, осы Келісімнің мәтіні бойынша барлық жерде «заңнама» термині Қазақстан Республикасының заңнамасы түсініледі.

10.3. Егер осы Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері қандай да бір себептермен жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл Келісімнің қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

10.4. Сайт иесі тарапынан әрекетсіздік, пайдаланушы немесе басқа пайдаланушылар Келісім ережелерін бұзған жағдайда, Сайт иесін өз мүдделерін кейінірек қорғау үшін тиісті әрекеттер жасау құқығынан айырмайды, сондай-ақ кейіннен осындай немесе ұқсас бұзушылықтар жасалған жағдайда Сайт иесінің өз құқықтарынан бас тартуын білдірмейді.